เผยแพร่ผลงานวิจัย

รายการ update
การประเมินผลกระบวนการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขแบบบูรณาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 2021-02-25
การมีส่วนร่วมและแนวทางดำเนินงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 2021-08-10
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2021-09-23
การพัฒนาระบบการให้บริการการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 2021-10-20
การศึกษายีนดื้อยาของเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้าน ในโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา 2021-12-21
ศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver) ในชุมชนของอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2022-01-12
พฤติกรรมการตัดสินใจและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชาชนจังหวัดพะเยา 2022-03-14
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ Application Line ในการพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้าน ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ดูแล (Care giver) ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 2022-03-14
ผลกระทบของระบบควบคุมภายในต่อผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 2022-03-16
รูปแบบการบำบัดสุราในกลุ่มสตรีด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 2022-05-26
คณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพผลงานวิชาการ
รายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
ศูนย์ข้อมูลอำเภอเมือง ศูนย์ข้อมูลอำเภอจุน ศูนย์ข้อมูลอำเภอเชียงคำ
ศูนย์ข้อมูลอำเภอเชียงม่วน ศูนย์ข้อมูลอำเภอดอกคำใต้ ศูนย์ข้อมูลอำเภอปง
ศูนย์ข้อมูลอำเภอแม่ใจ ศูนย์ข้อมูลอำเภอภูซาง ศูนย์ข้อมูลอำเภอภูกามยาว
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :