99.97 %

ร้อยละความถูกต้อง

Accuracy

99.75 %

ร้อยละความสอดคล้อง

Consistency

99.51 %

ร้อยละความครบถ้วนสมบูรณ์

Completeness

58.45 %

ร้อยละความทันเวลา

Timeliness
อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองพะเยา 5,483,257 5,478,402 99.9118
จุน 1,200,609 1,200,403 99.9829
เชียงคำ 3,947,368 3,947,314 99.9986
เชียงม่วน 448,926 448,926 100.0000
ดอกคำใต้ 1,693,519 1,693,437 99.9952
ปง 1,375,320 1,374,984 99.9756
แม่ใจ 1,028,646 1,028,634 99.9988
ภูซาง 736,127 736,089 99.9949
ภูกามยาว 376,600 376,562 99.9899
อำเภอ ร้อยละ
เมืองพะเยา 99.6846
จุน 99.7745
เชียงคำ 99.7502
เชียงม่วน 99.8443
ดอกคำใต้ 99.8825
ปง 99.7217
แม่ใจ 99.8014
ภูซาง 99.8394
ภูกามยาว 99.8604
อำเภอ ร้อยละ
เมืองพะเยา 99.8754
จุน 99.9077
เชียงคำ 99.9258
เชียงม่วน 99.9535
ดอกคำใต้ 98.6610
ปง 99.9432
แม่ใจ 93.8962
ภูซาง 99.9204
ภูกามยาว 99.4762
อำเภอ ร้อยละ
เมืองพะเยา 64.8780
จุน 59.0000
เชียงคำ 56.5000
เชียงม่วน 47.7778
ดอกคำใต้ 61.7647
ปง 49.0000
แม่ใจ 50.0000
ภูซาง 67.7778
ภูกามยาว 88.0000

Timeline

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจังหวัด
ตุลาคม 2563

รับนโยบายจากผู้บริหาร /จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด

พฤศจิกายน 2563

ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูลจาก Stakeholder

จัดเก็บข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูลจาก Stakeholder(PM,Service plan,GAP) ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อกำกับติดตาม เช่น Fee Schedule ,
QOF,ตัวชี้วัด, คุณภาพข้อมูล,อื่นๆ(GIS Health,ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น)
ธันวาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Zoom)

ธันวาคม 2563

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (The Must) : (Fee Schedule, แผนไทย,QOF)

มกราคม 2564

พัฒนาสารสนเทศ เช่น COC(IMC,PC,LTC),NCD , การดำเนินงานตามนโยบาย/ตัวชี้วัด,ระบบติดตามคุณภาพข้อมูล,
สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ(API)

มีนาคม 2564

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ

มิถุนายน 2564

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงาน ศูนย์สารสนเทศระดับอำเภอ

สรุปผลการดำเนิน