99.96 %

ร้อยละความถูกต้อง

Accuracy

99.75 %

ร้อยละความสอดคล้อง

Consistency

99.85 %

ร้อยละความครบถ้วนสมบูรณ์

Completeness

54.67 %

ร้อยละความทันเวลา

Timeliness
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (Phayao Health Datacenter: P-Health) เป็นศูนย์รวมสารสนเทศที่ให้บริการ ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ โดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญของการพัฒนา 3 ระดับ ได้แก่
- (QOF,Fee Schedule,แพทย์แผนไทย)
- (COC, IMC,LTC, NCD,ตัวชี้วัดตามนโยบาย,คุณภาพข้อมูล )
- (Service plan ,GIS Health, ข้อมูลสนับสนุนPM/พื้นที่, ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร สถิติชีพ ข้อมูลเกิด-ตาย, สถานะสุขภาพ )
Monitor ผลงาน QOF ปีงบประมาณ 2564
One Page สรุปคะแนนตามตัวชีัวัด QOF ปี 2564 จำแนกราย CUP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัดเขต รวม
วงเงิน 9,184,416.30 วงเงิน 82,659746.60 91,844,163.00
918,441.63 918,441.63 918,441.63 2,755,324.89 1,836,883.26 1,836,883.26 36,737,665.20 22,961,040.75 22,961,040.75
Hospname 1-DM 2-HT 3-ANC 4-PAP 5-RDU 6-ACSC 7-MCH 8-CHILD 9-CHDEV 10-NCD SCORE ร้อยละ
โรงพยาบาลพะเยา 5 5 5 5 สปสช สปสช 4 2 5 5 36 90.00
โรงพยาบาลเชียงคำ 5 5 5 5 สปสช สปสช 4 3 5 5 37 92.50
โรงพยาบาลจุน 5 5 5 5 สปสช สปสช 3 3 5 5 36 90.00
โรงพยาบาลเชียงม่วน 5 5 5 5 สปสช สปสช 3 3 5 5 36 90.00
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 5 5 5 5 สปสช สปสช 3 2 3 4 32 80.00
โรงพยาบาลปง 5 5 5 5 สปสช สปสช 3 3 5 5 36 90.00
โรงพยาบาลแม่ใจ 5 5 5 5 สปสช สปสช 3 3 5 5 36 90.00
โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 0 0 0 0 สปสช สปสช 0 0 0 0 0 0.00
โรงพยาบาลภูซาง 5 5 5 5 สปสช สปสช 4 3 5 5 37 92.50
โรงพยาบาลภูกามยาว 5 5 5 5 สปสช สปสช 4 2 5 4 35 87.50
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 0 0 5 0 สปสช สปสช 0 0 0 0 5 12.50
รวม 5 5 5 5 สปสช สปสช 4 2 5 5 36 90.00
# รายการตัวชี้วัดกลาง และระดับเขต [Global Budget (QOF) 92,140,000 บาท] น้ำหนัก วงเงิน
รายการตัวชี้วัดกลาง
10 % 9,214,000
101 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด 1 % 921,400
201 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 1 % 921,400
301 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ 1 % 921,400
401 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี 3 % 2,764,200
501 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก 2 % 1,842,800
601 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Mellitus) และความดันโลหิตสูง (Hypertension) 2 % 1,842,800
รายการตัวชี้วัดของเขต
90 % 82,926,000
7 1. อัตราความสำเร็จของ การคลอดที่ปลอดภัย 40 % 36,856,000
8 2. อัตรา การเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ในเด็ก 0 - 5 ปี 25 % 25,035,000
9 3. ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ และ พบเด็กสงสัยล่าช้า - 0
10 4. อัตราความสำเร็จของ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มสงสัยป่วย ( Primary Prevention ) 25 % 25,035,000
Monitor ผลงานกองทุน Fee schedule ปีงบประมาณ 2564
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง มีกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาล วินิจฉัยระยะประคับ
ประคอง(Z515)
ได้รับ Advance
Care Planning (Z718)
ร้อยละ
โรงพยาบาลเชียงม่วน 58 49 84.48
โรงพยาบาลภูซาง 31 21 67.74
โรงพยาบาลดอกคำใต้ 91 61 67.03
โรงพยาบาลจุน 118 76 64.41
โรงพยาบาลเชียงคำ 213 136 63.85
โรงพยาบาลปง 125 78 62.40
โรงพยาบาลแม่ใจ 137 84 61.31
โรงพยาบาลพะเยา 335 183 54.63
รวม 1108 688 62.09

Timeline

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจังหวัด
ตุลาคม 2563

รับนโยบายจากผู้บริหาร /จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด

พฤศจิกายน 2563

ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูลจาก Stakeholder

จัดเก็บข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูลจาก Stakeholder(PM,Service plan,GAP) ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อกำกับติดตาม เช่น Fee Schedule ,
QOF,ตัวชี้วัด, คุณภาพข้อมูล,อื่นๆ(GIS Health,ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น)
ธันวาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Zoom)

ธันวาคม 2563

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (The Must) : (Fee Schedule, แผนไทย,QOF)

มกราคม 2564

พัฒนาสารสนเทศ เช่น COC(IMC,PC,LTC),NCD , การดำเนินงานตามนโยบาย/ตัวชี้วัด,ระบบติดตามคุณภาพข้อมูล,
สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ(API)

มีนาคม 2564

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ

มิถุนายน 2564

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงาน ศูนย์สารสนเทศระดับอำเภอ

สรุปผลการดำเนิน