ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

99.96 %

ร้อยละความถูกต้อง

Accuracy

99.76 %

ร้อยละความสอดคล้อง

Consistency

99.81 %

ร้อยละความครบถ้วนสมบูรณ์

Completeness

ลำดับ รายการ
1 Service Plan สาขา Intermediate & Palliative Care
2 Service Plan สาขามะเร็ง

ลำดับ รายการ ความเร่งด่วน การรับรอง update
1 รายงานผลการฉีดและบันทึกวัคซีน covid-19 ผ่านโปรแกรม Hosxp_XE ใน รพสต.
2 รายงานผลการฉีดและบันทึกวัคซีน covid-19 จากฐานทะเบียนสิทธิทุกกลุ่มอายุ จังหวัดพะเยา
ผลการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอ (District Health DataCenter : DHDC)
1. แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด และอำเภอ
2. จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการดำเนินงาน
3. จัดอบรมบุคลากรด้าน IT เพื่อสร้างเครื่องมือพัฒนา website DHDC
4. สรุปผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลจังหวัดเพื่อรองรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ (API-R1)
1. รับนโยบายจากส่วนกลาง
2. ดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลจาก HIS ผ่านช่องทาง API-R1 ระดับโรงพยาบาล (ครบ 9/9 แห่ง) เพื่อเป็นข้อมูลให้บริการเชื่อมโยงประวัติด้านการรักษาพยาบาลเพื่อตอบสนองโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ให้แพทย์ผู้รักษามีข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้
3. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Viewer ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (80%) เพื่อให้ รพสต.สามารถดูประวัติด้านการรักษาของคนไข้ในโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีข้อมูลเพิ่มเติมแก่ แพทย์/พยาบาลที่รักษาคนไข้ใน รพสต.
4. ศึกษาแนวทางพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อต่อยอดจาก API-R1 ร่วมกับทีมพัฒนา (รพ.น่าน) เพื่อตอบสนองงาน เช่น Cancer anywhere, IMC, COC, TB ฯลฯ
หมายเหตุ : ขอขอบพระคุณทีมพัฒนา API-R1 (โรงพยาบาลน่าน)
อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองพะเยา 5,498,131 5,493,276 99.9120
จุน 1,206,910 1,206,695 99.9822
เชียงคำ 3,959,062 3,959,007 99.9986
เชียงม่วน 450,796 450,796 100.0000
ดอกคำใต้ 1,702,901 1,702,818 99.9951
ปง 1,378,601 1,378,265 99.9757
แม่ใจ 1,031,084 1,031,072 99.9988
ภูซาง 752,606 752,568 99.9950
ภูกามยาว 380,120 380,079 99.9892
อำเภอ ร้อยละ
เมืองพะเยา 99.6876
จุน 99.7743
เชียงคำ 99.7498
เชียงม่วน 99.8406
ดอกคำใต้ 99.8833
ปง 99.7160
แม่ใจ 99.7995
ภูซาง 99.8223
ภูกามยาว 99.8570
อำเภอ ร้อยละ
เมืองพะเยา 99.9467
จุน 99.9525
เชียงคำ 99.9504
เชียงม่วน 99.9530
ดอกคำใต้ 99.9578
ปง 99.8212
แม่ใจ 99.4361
ภูซาง 99.8951
ภูกามยาว 99.0441

Timeline

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจังหวัด
ตุลาคม 2564

รับนโยบายจากผู้บริหาร /จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด

พฤศจิกายน 2564

ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูลจาก Stakeholder

จัดเก็บข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูลจาก Stakeholder(PM,Service plan,GAP) ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อกำกับติดตาม เช่น Fee Schedule ,
QOF,ตัวชี้วัด, คุณภาพข้อมูล,อื่นๆ(GIS Health,ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น)
ธันวาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Zoom)

ธันวาคม 2564

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (The Must) : (Fee Schedule, แผนไทย,QOF)

มกราคม - มีนาคม 2565

พัฒนาสารสนเทศ เช่น COC(IMC,PC,LTC),NCD , การดำเนินงานตามนโยบาย/ตัวชี้วัด,ระบบติดตามคุณภาพข้อมูล,
สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ(API)

พฤษภาคม 2565

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ

มิถุนายน 2565

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงาน ศูนย์สารสนเทศระดับอำเภอ

สรุปผลการดำเนิน
ศูนย์ข้อมูลอำเภอเมือง ศูนย์ข้อมูลอำเภอจุน ศูนย์ข้อมูลอำเภอเชียงคำ
ศูนย์ข้อมูลอำเภอเชียงม่วน ศูนย์ข้อมูลอำเภอดอกคำใต้ ศูนย์ข้อมูลอำเภอปง
ศูนย์ข้อมูลอำเภอแม่ใจ ศูนย์ข้อมูลอำเภอภูซาง ศูนย์ข้อมูลอำเภอภูกามยาว
ผู้ใช้งานขณะนี้คือ :