COVID-19 CR

99.97 %

ร้อยละความถูกต้อง

Accuracy

99.75 %

ร้อยละความสอดคล้อง

Consistency

99.89 %

ร้อยละความครบถ้วนสมบูรณ์

Completeness

60.09 %

ร้อยละความทันเวลา

Timeliness
อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองพะเยา 5,498,131 5,493,276 99.9120
จุน 1,206,910 1,206,695 99.9822
เชียงคำ 3,959,062 3,959,007 99.9986
เชียงม่วน 450,796 450,796 100.0000
ดอกคำใต้ 1,702,901 1,702,818 99.9951
ปง 1,378,601 1,378,265 99.9757
แม่ใจ 1,031,084 1,031,072 99.9988
ภูซาง 752,606 752,568 99.9950
ภูกามยาว 380,120 380,079 99.9892
อำเภอ ร้อยละ
เมืองพะเยา 99.6876
จุน 99.7743
เชียงคำ 99.7498
เชียงม่วน 99.8406
ดอกคำใต้ 99.8833
ปง 99.7160
แม่ใจ 99.7995
ภูซาง 99.8223
ภูกามยาว 99.8570
อำเภอ ร้อยละ
เมืองพะเยา 99.9467
จุน 99.9525
เชียงคำ 99.9504
เชียงม่วน 99.9530
ดอกคำใต้ 99.9578
ปง 99.8212
แม่ใจ 99.4361
ภูซาง 99.8951
ภูกามยาว 99.0441
อำเภอ ร้อยละ
เมืองพะเยา 66.8142
จุน 62.7273
เชียงคำ 59.0909
เชียงม่วน 47.4747
ดอกคำใต้ 64.1711
ปง 49.5455
แม่ใจ 50.7576
ภูซาง 68.6869
ภูกามยาว 89.0909

Timeline

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจังหวัด
ตุลาคม 2563

รับนโยบายจากผู้บริหาร /จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด

พฤศจิกายน 2563

ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูลจาก Stakeholder

จัดเก็บข้อมูล ความต้องการใช้ข้อมูลจาก Stakeholder(PM,Service plan,GAP) ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อกำกับติดตาม เช่น Fee Schedule ,
QOF,ตัวชี้วัด, คุณภาพข้อมูล,อื่นๆ(GIS Health,ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น)
ธันวาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Zoom)

ธันวาคม 2563

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ (The Must) : (Fee Schedule, แผนไทย,QOF)

มกราคม 2564

พัฒนาสารสนเทศ เช่น COC(IMC,PC,LTC),NCD , การดำเนินงานตามนโยบาย/ตัวชี้วัด,ระบบติดตามคุณภาพข้อมูล,
สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ(API)

มีนาคม 2564

ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ

มิถุนายน 2564

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการดำเนินงาน ศูนย์สารสนเทศระดับอำเภอ

สรุปผลการดำเนิน